UZTURĒŠANAS ATĻAUJA LATVIJĀ

UZTURĒŠANAS ATĻAUJAS LATVIJĀ SAŅEMŠANA

Šobrīd Latvijā ir ļoti aktuāla uzturēšanās atļauju iegūšana pamatojoties uz veiktajām investīcijām, tā kā 2010.gada 01.jūlijā stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas ļauj ārvalstu investoriem saņemt termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Uzturēšanas atļauja dod tiesības ārvalsts pilsonim pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā, kā arī nodrošina brīvu pārvietošanos un iespēju uzturēties Šengenas zonas valstu teritorijās bez vīzas.

UZTURĒŠANAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANA LATVIJĀ UZ IEGULDĪTO INVESTĪCIJU PAMATA:

 • Persona Latvijas Republikā ir iegādājusies un tai pieder viens funkcionāli saistīts apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000 euro, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:
  a) viņam nav un nekad nav bijuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādi,
  b) kopējās nekustamo īpašumu vērtības samaksa veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā,
  c) nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā reģistrētas juridiskās personas, kura ir nodokļu maksātāja Latvijas Republikā Latvijas Republikas nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu izpratnē, vai no fiziskās personas, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas ar derīgu Latvijas Republikā izsniegtu uzturēšanās atļauju,
  d) nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī ir ne mazāka par 80 000 euro. Ja kadastrālā vērtība ir mazāka par šajā apakšpunktā norādīto, nekustamā īpašuma vērtība saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību nedrīkst būt zemāka par 250 000 euro,
  e) viņš, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā piecus procentus no nekustamā īpašuma vērtības,
  f) nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme;
 • Persona veic ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to palielinot, vai veic ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, dibinot jaunu kapitālsabiedrību, un ieguldījums ir vismaz:
  a) 35 000 euro un tas veikts kapitālsabiedrībā, kura nodarbina ne vairāk kā 50 darbinieku, kuras gada apgrozījums vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro un kura saimnieciskā gada laikā kopā valsts budžetā un pašvaldības budžetā kā nodokļus samaksā ne mazāk kā 40 000 euro. Veicot ieguldījumu vienas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ne vairāk kā trīs ārzemnieki,
  b) 150 000 euro un tas veikts kapitālsabiedrībā, kura nodarbina vairāk nekā 50 darbinieku un kuras gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus euro;
 • Personai ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi ne mazāk kā 280 000 euro apmērā un ar šo kredītiestādi slēgtā darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem un, pieprasot pirmreizēju termiņuzturēšanās atļauju, viņš samaksā valsts budžetā 25 000 euro;
 • Ja persona iegādājas īpašam mērķim noteiktus bezprocentu valsts vērtspapīrus par nominālvērtību 250 000 euro un samaksā valsts budžetā 25 000 euro.

UZTURĒŠANAS ATĻAUJAI LATVIJĀ IR NOZĪMĪGAS PRIEKŠROCĪBAS:

 1. Ātra un vienkārša TUA noformēšanas procedūra.
 2. TUA Noformēšanas maksa ir salīdzināmi zemāka nekā citās ES valstīs.
 3. Nekustamā īpašuma cenas ir salīdzināmi zemākas nekā citās ES valstīs.
 4. Nopirkto nekustamo īpašumu var izmantot ne tikai personīgajos, bet arī komerciālajos nolūkos (viens no populārākājiem veidiem ir izīrēšana).
 5. Uzturēšanās atļauju saņemšana Latvijā ļauj ārvalsts pilsonim ne tikai uzturēties Latvijas Republikas teritorijā, bet arī brīvi iebraukt un pārvietoties starp Šengenas valstīm bez vīzas.
 6. Turklāt ārvalsts pilsonim, kurš saņēmis uzturēšanās atļauju Latvijā, nav pastāvīgi jādzīvo Latvijā, kā arī nav prasību attiecībā uz minimālo laiku, kas jāpavada valstī.
 7. Tāpat arī personas ar uzturēšanās atļauju Latvijā laulātais un nepilngadīgie bērni var izmantot tiesības saņemt uzturēšanās atļauju, kas tiem atver perspektīvas pilnīgi brīvi uzturēties Latvijā un apmeklēt Šengenas zonā valstīs.

CITAS UZTURĒŠANAS ATĻAUJAS IEGŪŠANAS IESPĒJAS:

Imigrācijas likums paredz uzturēšanas atļauju Latvijas Republikā iegūšanas iespējas sakarā ar:

 • ģimenes apvienošanu;
 • komercdarbību (komercsabiedrības valdes loceklis, individuālais komersants, pašnodarbinātā persona);
 • ārvalstu komersanta pārstāvniecības pārstāvēšanu;
 • nodarbinātību (darba līgums vai uzņēmuma līgums);
 • zinātnisko darbību;
 • mācībām akreditētā mācību iestādē;
 • ārstēšanos stacionārā medicīnas iestādē;
 • reliģisko darbību;
 • augstu ārvalsts personas kvalifikāciju;
 • to, ka persona bijusi Latvijas pilsonis vai nepilsonis pirms citas valsts pilsonības iegūšanas.

Katra atsevišķa situācija prasa rūpīgu analīzi un individuālu pieeju saistībā ar Jūsu apstākļiem.

Juridiskais birojs “INLAT PLUS international” Jums var nodrošināt pilnu juridisko pakalpojumu kompleksu, sākot ar nekustamā īpašuma pirkšanas – pārdošanas darījuma noformēšanu un īpašumtiesību iegūšanu uz Jūsu vārda vai arī uzņēmuma dokumentu noformēšanu u.c. (atkarībā no tā, kāds uzturēšanās atļaujas saņemšanas veids Jums ir vispiemērotākais), un visbeidzot ar dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu uzturēšanās atļaujas saņemšanai Latvijā Jums un Jūsu ģimenei.

Piemēram, iegādājoties nekustamo īpašumu ar mērķi saņemt uzturēšanās atļauju, pakalpojumu kompleksā ietilpst, bet ar to ne aprobežojas, šādas darbības:

 

 • Jūs interesējošo nekustamā īpašuma objektu atlase;
 • nekustamā īpašuma dokumentu analīze ar mērķi noskaidrot to atbilstību normatīvajiem aktiem imigrācijas jomā, atklāt iespējamos apgrūtinājumus, trešo personu prasījumus un iespējamos papildus izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma turpmāko lietošanu;
 • darījuma veikšanas koncepcijas izstrāde, ņemot vērā veikto dokumentu analīzi un plānoto uzturēšanas atļaujas saņemšanu;
 • vienošanās ar pārdevēju par pirkuma līguma noteikumiem ar Jūsu interešu aizsardzību;
 • visu dokumentu, kuri nepieciešami darījuma veikšanai, sagatavošana, sastādīšana un saņemšana, un īpašumtiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšana valsts iestādēs;
 • Jūsu interešu pārstāvība visās Latvijas valsts iestādēs saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi ar mērķi saņemt uzturēšanas atļauju;
 • Jūsu interešu pārstāvība Latvijas bankās nekustamā īpašuma pirkšanas – pārdošanas darījuma veikšanai ar mērķi saņemt uzturēšanas atļauju;
 • nepieciešamās informācijas no Latvijas ārstniecības iestādes un apdrošināšanas sabiedrības iegūšanas nodrošināšana;
 • klienta pavadīšana un juridiskais atbalsts visās Latvijas privātajās un valsts institūcijās sakarā ar visiem saistītajiem jautājumiem;
 • citas nepieciešamās informatīvās vai organizatoriskās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma iegādi un uzturēšanas atļauju saņemšanu.